Η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής προκαλείται απο πλημελή αιμάτωση του ισχίου με αποτέλεσμα την απώλεια-θάνατο των χονδρκυττάρων.

Osteonecrosis of the femoral head (ONFH) is caused by inadequate blood supply leading to death of the osteocytes . Subsequently it progresses to collapse of the femoral head and advanced joint destruction.

Medical Ozone (MO) causes an increase in the red blood cell glycolysis rate. This leads to the stimulation of 2,3-diphosphoglycerate which leads to an increase in the amount of oxygen released to the tissues. Production of prostacyline, a vasodilator, is also induced by O3.

Intra-articular injection of M.O. is often proposed as a conservative treatment for osteoarthritic pain particularly in the knees because it is less expensive or aggressive than other methods, like Hyaluronic acid and total knee replacement.

Therefore, it is important to evaluate for the possibility to apply the method at first intraarticularly in hips and then to document its efficacy to patients with avascular necrosis of the femoral head. We prefer to use ultrasound images that ensure the safety and the precision of the injection.

Our treatment  was weekly for seven times, intraarticularly injection of MO, at volume 5 ml and  concentration relative to the status of the damage of the hip and in the superior posterior iliac spine 5ml of MO in the same concentration . The evaluation is performed with magnetic resonance imaging (MRI).

Η εργασία μας:

https://ojs.uv.es/index.php/JO3T/article/view/12163